Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit (“u”) en OneDisplay Beperkt, zaken doen als OneDisplay (“OneDisplay,” “Wij,” “ons," of "ons”), met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de https://www.onedisplaygroup.com website, evenals elke andere mediavorm, mediakanaal, mobiele website of mobiele applicatie die daarmee verband houdt, gelinkt of anderszins daarmee verbonden is (gezamenlijk de “Site”). Wij staan ingeschreven China en hebben onze statutaire zetel te Gebouw 5A, Huaqiang Idea Park, GuangMing New District, Shenzhen, GuangDong 518107. U gaat ermee akkoord dat u, door de Site te bezoeken, al deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat gebonden te zijn. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS HET U UITDRUKKELIJK VERBODEN DE SITE TE GEBRUIKEN EN MOET U HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK STOPPEN.

Aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Site kunnen worden geplaatst, worden hierbij uitdrukkelijk door middel van verwijzing hierin opgenomen. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken wijzigingen of aanpassingen aan deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen van tijd tot tijd. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door de datum 'Laatst bijgewerkt' van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, en u doet afstand van elk recht om specifieke kennisgeving van elke dergelijke wijziging te ontvangen. Zorg ervoor dat u elke keer dat u onze Site gebruikt de toepasselijke Voorwaarden controleert, zodat u begrijpt welke Voorwaarden van toepassing zijn. U bent onderworpen aan, en wordt geacht op de hoogte te zijn gesteld van en aanvaard te zijn door de wijzigingen in eventuele herziene Gebruiksvoorwaarden door uw voortgezette gebruik van de Site na de datum waarop dergelijke herziene Gebruiksvoorwaarden zijn geplaatst.

De informatie op de Site is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door enige persoon of entiteit in een rechtsgebied of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of die ons zou onderwerpen aan enige registratievereiste binnen een dergelijk rechtsgebied of land. . Dienovereenkomstig doen de personen die ervoor kiezen om vanaf andere locaties toegang te krijgen tot de Site dit op eigen initiatief en zijn zij als enige verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.

De Site is niet afgestemd op branchespecifieke regelgeving (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA), enz.), dus als uw interacties aan dergelijke wetten zouden worden onderworpen, mag u dat niet doen. gebruik deze site. U mag de site niet gebruiken op een manier die in strijd zou zijn met de Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

De site is bedoeld voor gebruikers die minstens 18 jaar oud zijn. Personen jonger dan 18 jaar mogen de Site niet gebruiken of zich daarvoor registreren.


2. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Tenzij anders aangegeven, is de Site ons eigendom en zijn alle broncode, databases, functionaliteit, software, website-ontwerpen, audio, video, tekst, foto's en afbeeldingen op de Site (gezamenlijk de “Inhoud”) en de handelsmerken, service merken en logo's die daarin zijn opgenomen (de “Merken”) zijn eigendom van of worden beheerd door ons of zijn aan ons in licentie gegeven, en worden beschermd door auteursrecht- en handelsmerkwetten en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentiewetten van de Verenigde Staten, internationale auteursrechtwetten, en internationale verdragen. De inhoud en de merken worden uitsluitend ter informatie en voor persoonlijk gebruik op de site aangeboden “AS IS”. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel deel van de Site en geen enkele Inhoud of Merken worden gekopieerd, gereproduceerd, samengevoegd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, publiekelijk weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Op voorwaarde dat u in aanmerking komt om de Site te gebruiken, wordt u een beperkte licentie verleend voor toegang tot en gebruik van de Site en voor het downloaden of afdrukken van een kopie van enig deel van de Inhoud waartoe u op de juiste manier toegang hebt gekregen, uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend op en op de Site, de Inhoud en de Merken.


3. GEBRUIKERSVERTEGENWOORDIGINGEN

Door de Site te gebruiken, verklaart en garandeert u dat:  (1) u beschikt over de rechtsbevoegdheid en u stemt ermee in deze Gebruiksvoorwaarden na te leven; (2) u bent niet minderjarig in het rechtsgebied waar u woont; (3) u krijgt geen toegang tot de Site via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins; (4) u de Site niet voor illegale of ongeoorloofde doeleinden zult gebruiken; En (5) uw gebruik van de Site geen toepasselijke wet- of regelgeving schendt.

Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben wij het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van de Site (of een deel daarvan) te weigeren.


4. VERBODEN ACTIVITEITEN

U mag de Site niet openen of gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor wij de Site beschikbaar stellen. De Site mag niet worden gebruikt in verband met commerciële inspanningen, behalve die welke specifiek door ons worden onderschreven of goedgekeurd.

Als gebruiker van de Site gaat u ermee akkoord om niet:
 • Systematisch gegevens of andere inhoud van de site ophalen om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory te creëren of samen te stellen zonder schriftelijke toestemming van ons.
 • Ons en andere gebruikers bedriegen, bedriegen of misleiden, vooral bij elke poging om gevoelige accountinformatie zoals gebruikerswachtwoorden te achterhalen.
 • Het omzeilen, uitschakelen of anderszins verstoren van beveiligingsgerelateerde functies van de Site, inclusief functies die het gebruik of kopiëren van enige Inhoud voorkomen of beperken of beperkingen opleggen aan het gebruik van de Site en/of de Inhoud die daarin is opgenomen.
 • Naar onze mening ons en/of de Site in diskrediet brengen, aantasten of anderszins schade toebrengen.
 • Gebruik alle informatie verkregen van de Site om een andere persoon lastig te vallen, te misbruiken of schade toe te brengen.
 • Oneigenlijk gebruik maken van onze ondersteunende diensten of valse meldingen doen van misbruik of wangedrag.
 • Gebruik de Site op een manier die niet strookt met toepasselijke wet- of regelgeving.
 • Zich bezighouden met ongeoorloofde framing van of koppelingen naar de Site.
 • Het uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of verzenden) van virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal, inclusief overmatig gebruik van hoofdletters en spam (het voortdurend plaatsen van repetitieve tekst), waardoor het ononderbroken gebruik en genot van de Site door een partij wordt verstoord of het gebruik, de kenmerken, functies, werking of onderhoud van de Site wijzigt, schaadt, verstoort, wijzigt of verstoort.
 • Zich bezighouden met geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts om opmerkingen of berichten te verzenden, of het gebruik van datamining, robots of vergelijkbare tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens.
 • Verwijder de kennisgeving van auteursrecht of andere eigendomsrechten van alle inhoud.
 • Probeer u voor te doen als een andere gebruiker of persoon of gebruik de gebruikersnaam van een andere gebruiker.
 • Materiaal uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of verzenden) dat fungeert als een passief of actief mechanisme voor het verzamelen of verzenden van informatie, inclusief maar niet beperkt tot duidelijke grafische uitwisselingsformaten (“gifs”), 1×1 pixels, webbugs, cookies , of andere soortgelijke apparaten (ook wel “spyware” of “passieve verzamelmechanismen” of “pcms” genoemd).
 • De Site of de netwerken of diensten die met de Site verbonden zijn, verstoren, verstoren of onnodig belasten.
 • Het lastigvallen, irriteren, intimideren of bedreigen van een van onze werknemers of agenten die betrokken zijn bij het verstrekken van enig deel van de Site aan u.
 • Probeer alle maatregelen van de Site te omzeilen die bedoeld zijn om de toegang tot de Site of enig deel van de Site te voorkomen of te beperken.
 • Kopieer of pas de software van de site aan, inclusief maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.
 • Tenzij toegestaan door de toepasselijke wetgeving, mag u de software die de Site omvat of er op enigerlei wijze deel van uitmaakt, ontcijferen, decompileren, demonteren of reverse-engineeren.
 • Tenzij dit het resultaat is van standaard zoekmachine- of internetbrowsergebruik, mag u elk geautomatiseerd systeem gebruiken, starten, ontwikkelen of distribueren, inclusief maar niet beperkt tot elke spider, robot, cheat-hulpprogramma, scraper of offline reader die toegang krijgt tot de Site, of het gebruiken of starten van ongeautoriseerde scripts of andere software.
 • Maak gebruik van een aankoopmakelaar of aankoopmakelaar om aankopen te doen op de Site.
 • Geen ongeoorloofd gebruik maken van de Site, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers via elektronische of andere middelen met als doel het verzenden van ongevraagde e-mail, of het aanmaken van gebruikersaccounts op geautomatiseerde wijze of onder valse voorwendselen.
 • Gebruik de Site als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of gebruik de Site en/of de Inhoud anderszins voor inkomstengenererende inspanningen of commerciële ondernemingen.
 • Gebruik de site om te adverteren of om goederen en diensten aan te bieden.
 • Verkoop of anderszins overdragen van uw profiel.


5. DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE BIJDRAGEN

De Site kan u uitnodigen om te chatten, bij te dragen aan of deel te nemen aan blogs, message boards, online forums en andere functionaliteiten, en kan u de mogelijkheid bieden om te creëren, in te dienen, te posten, weer te geven, te verzenden, uit te voeren, te publiceren, te distribueren, of inhoud en materialen naar ons of op de Site uitzenden, inclusief maar niet beperkt tot tekst, geschriften, video, audio, foto's, afbeeldingen, opmerkingen, suggesties of persoonlijke informatie of ander materiaal (gezamenlijk "Bijdragen"). Bijdragen kunnen zichtbaar zijn voor andere gebruikers van de site en via websites van derden. Als zodanig kunnen alle bijdragen die u verzendt, worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechten. Wanneer u Bijdragen creëert of beschikbaar stelt, verklaart en garandeert u daarbij dat:
 • De creatie, distributie, transmissie, openbare vertoning of uitvoering, en het openen, downloaden of kopiëren van uw bijdragen maken geen inbreuk op de eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht, patent, handelsmerk, handelsgeheim of morele rechten van uw bijdrage. enige derde partij.
 • U bent de maker en eigenaar van of beschikt over de noodzakelijke licenties, rechten, toestemmingen, vrijgaven en machtigingen om ons, de Site en andere gebruikers van de Site te gebruiken en te autoriseren om uw Bijdragen te gebruiken op elke manier die door de Site wordt overwogen en deze Gebruiksvoorwaarden.
 • U beschikt over de schriftelijke toestemming, vrijgave en/of toestemming van elke identificeerbare individuele persoon in uw Bijdragen om de naam of gelijkenis van elke identificeerbare individuele persoon te gebruiken om opname en gebruik van uw Bijdragen mogelijk te maken op elke manier die wordt overwogen door de Site en deze Gebruiksvoorwaarden.
 • Uw bijdragen zijn niet vals, onnauwkeurig of misleidend.
 • Uw bijdragen zijn geen ongevraagde of ongeoorloofde advertenties, promotiemateriaal, piramidespelen, kettingbrieven, spam, massamailings of andere vormen van uitnodiging.
 • Uw bijdragen zijn niet obsceen, obsceen, wellustig, smerig, gewelddadig, intimiderend, lasterlijk, lasterlijk of anderszins aanstootgevend (zoals door ons bepaald).
 • Uw bijdragen zijn niet bedoeld om iemand belachelijk te maken, te bespotten, in diskrediet te brengen, te intimideren of te misbruiken.
 • Uw bijdragen worden niet gebruikt om iemand anders lastig te vallen of te bedreigen (in de juridische zin van deze termen) en om geweld tegen een specifieke persoon of klasse van mensen te bevorderen.
 • Uw bijdragen zijn niet in strijd met enige toepasselijke wet, regelgeving of regel.
 • Uw bijdragen zijn niet in strijd met de privacy- of publiciteitsrechten van derden.
 • Uw bijdragen zijn niet in strijd met de toepasselijke wetgeving met betrekking tot kinderpornografie, of zijn anderszins bedoeld om de gezondheid of het welzijn van minderjarigen te beschermen.
 • Uw bijdragen bevatten geen aanstootgevende opmerkingen die verband houden met ras, nationale afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of fysieke handicap.
 • Uw bijdragen zijn op geen enkele wijze in strijd met, of linken naar materiaal dat in strijd is met, enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of enige toepasselijke wet- of regelgeving.
Elk gebruik van de Site dat in strijd is met het voorgaande is in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden en kan onder andere resulteren in de beëindiging of opschorting van uw rechten om de Site te gebruiken.


6. BIJDRAGELICENTIE

Door uw bijdragen op enig deel van de site te plaatsen, verleent u automatisch, en verklaart en garandeert u dat u het recht hebt om ons een onbeperkt, onbeperkt, onherroepelijk, eeuwigdurend, niet-exclusief, overdraagbaar, royaltyvrij, volledig betaald, wereldwijd recht en licentie te verlenen om te hosten , gebruiken, kopiëren, reproduceren, openbaar maken, verkopen, doorverkopen, publiceren, uitzenden, een nieuwe titel geven, archiveren, opslaan, cachen, publiekelijk uitvoeren, publiekelijk tonen, opnieuw formatteren, vertalen, verzenden, uittreksel (geheel of gedeeltelijk) en distribueren van dergelijke bijdragen (inclusief, zonder beperking, uw imago en stem) voor welk doel dan ook, commercieel, reclame of anderszins, en om afgeleide werken te maken van, of op te nemen in andere werken, dergelijke Bijdragen, en sublicenties voor het voorgaande te verlenen en te autoriseren. Het gebruik en de distributie mag plaatsvinden in alle mediaformaten en via alle mediakanalen.

Deze licentie is van toepassing op elke vorm, media of technologie die nu bekend is of hierna wordt ontwikkeld, en omvat ons gebruik van uw naam, bedrijfsnaam en franchisenaam, indien van toepassing, en alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's, en persoonlijke en commerciële afbeeldingen die u verstrekt. U doet afstand van alle morele rechten in uw Bijdragen, en u garandeert dat morele rechten niet op andere wijze in uw Bijdragen zijn beweerd.

Wij claimen geen enkel eigendom over uw Bijdragen. U behoudt de volledige eigendom van al uw Bijdragen en alle intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten die verband houden met uw Bijdragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor verklaringen of verklaringen in uw bijdragen die u op enig gebied op de site levert. U bent als enige verantwoordelijk voor uw bijdragen aan de site en u stemt er uitdrukkelijk mee in ons te ontslaan van alle verantwoordelijkheid en af te zien van juridische stappen tegen ons met betrekking tot uw bijdragen.

We hebben het recht om, geheel naar eigen goeddunken, (1) bijdragen te bewerken, redigeren of anderszins te wijzigen; (2) om eventuele Bijdragen opnieuw te categoriseren om ze op geschiktere locaties op de Site te plaatsen; en (3) om eventuele bijdragen op elk moment en om welke reden dan ook vooraf te screenen of te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet verplicht om uw bijdragen te controleren.


7. RICHTLIJNEN VOOR BEOORDELINGEN

We kunnen u gebieden op de site aanbieden waar u recensies of beoordelingen kunt achterlaten. Wanneer u een recensie plaatst, moet u aan de volgende criteria voldoen: (1) u moet uit de eerste hand ervaring hebben met de persoon/entiteit die wordt beoordeeld; (2) uw beoordelingen mogen geen aanstootgevende godslastering of beledigende, racistische, aanstootgevende of haatdragende taal bevatten; (3) uw beoordelingen mogen geen discriminerende verwijzingen bevatten op basis van religie, ras, geslacht, nationale afkomst, leeftijd, burgerlijke staat, seksuele geaardheid of handicap; (4) uw beoordelingen mogen geen verwijzingen naar illegale activiteiten bevatten; (5) u mag niet verbonden zijn met concurrenten als u negatieve recensies plaatst; (6) u mag geen conclusies trekken over de wettigheid van gedrag; (7) u mag geen valse of misleidende verklaringen plaatsen; en (8) u mag geen campagne organiseren om anderen aan te moedigen beoordelingen te plaatsen, zowel positief als negatief.

We kunnen naar eigen goeddunken beoordelingen accepteren, afwijzen of verwijderen. We hebben absoluut geen verplichting om beoordelingen te screenen of beoordelingen te verwijderen, zelfs als iemand beoordelingen als aanstootgevend of onnauwkeurig beschouwt. Recensies worden niet door ons onderschreven en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs onze mening of de mening van een van onze aangesloten bedrijven of partners. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor een beoordeling of voor claims, aansprakelijkheden of verliezen die voortvloeien uit een beoordeling. Door een recensie te plaatsen, verleent u ons hierbij een eeuwigdurend, niet-exclusief, wereldwijd, royaltyvrij, volledig betaald, toewijsbaar en sublicentieerbaar recht en licentie om te reproduceren, wijzigen, vertalen, op welke manier dan ook te verzenden, weer te geven, uit te voeren, en/of alle inhoud met betrekking tot recensies distribueren.


8. INDIENINGEN

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie met betrekking tot de Site (“Inzendingen”) die u aan ons verstrekt, niet-vertrouwelijk zijn en ons enige eigendom zullen worden. Wij bezitten de exclusieve rechten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, en hebben recht op het onbeperkte gebruik en de verspreiding van deze Inzendingen voor elk wettig doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of compensatie aan u. U doet hierbij afstand van alle morele rechten op dergelijke Inzendingen, en u garandeert hierbij dat dergelijke Inzendingen origineel van u zijn of dat u het recht hebt om dergelijke Inzendingen in te dienen. U gaat ermee akkoord dat er geen verhaal tegen ons mogelijk is voor enige vermeende of daadwerkelijke inbreuk of verduistering van enig eigendomsrecht op uw Inzendingen.


9. WEBSITE EN INHOUD VAN DERDEN

De site kan links bevatten (of u kunt via de site worden doorgestuurd) naar andere websites (“websites van derden”), evenals artikelen, foto's, tekst, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, ontwerpen, muziek, geluid, video, informatie, applicaties , software en andere inhoud of items die toebehoren aan of afkomstig zijn van derden (“Inhoud van derden”). Dergelijke websites van derden en inhoud van derden worden door ons niet onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op juistheid, geschiktheid of volledigheid, en wij zijn niet verantwoordelijk voor websites van derden waartoe via de site toegang wordt verkregen, of voor enige inhoud van derden die wordt geplaatst. op, beschikbaar via of geïnstalleerd vanaf de Site, inclusief de inhoud, nauwkeurigheid, aanstootgevendheid, meningen, betrouwbaarheid, privacypraktijken of ander beleid van of vervat in de Websites van Derden of de Inhoud van Derden. Het opnemen van, linken naar of toestaan van het gebruik of de installatie van websites van derden of inhoud van derden impliceert geen goedkeuring of goedkeuring daarvan door ons. Als u besluit de site te verlaten en toegang te krijgen tot websites van derden of om inhoud van derden te gebruiken of te installeren, doet u dit op eigen risico en dient u zich ervan bewust te zijn dat deze gebruiksvoorwaarden niet langer van toepassing zijn. U dient de toepasselijke voorwaarden en het toepasselijke beleid, inclusief privacy- en gegevensverzamelingspraktijken, te lezen van elke website waarnaar u vanaf de Site navigeert of met betrekking tot applicaties die u gebruikt of installeert vanaf de Site. Alle aankopen die u doet via websites van derden zullen plaatsvinden via andere websites en van andere bedrijven, en wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot dergelijke aankopen die uitsluitend plaatsvinden tussen u en de betreffende derde partij. U stemt ermee in en erkent dat wij de producten of diensten die op websites van derden worden aangeboden niet onderschrijven en dat u ons zult vrijwaren van eventuele schade veroorzaakt door uw aankoop van dergelijke producten of diensten. Bovendien zult u ons vrijwaren van eventuele verliezen die u lijdt of schade die u wordt berokkend in verband met of op enigerlei wijze voortvloeiend uit inhoud van derden of enig contact met websites van derden.


10. SITE BEHEER

Wij behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om: (1) de Site te controleren op schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden; (2) passende juridische stappen ondernemen tegen iedereen die, naar eigen goeddunken, de wet of deze Gebruiksvoorwaarden schendt, inclusief maar niet beperkt tot het melden van een dergelijke gebruiker aan wetshandhavingsinstanties; (3) naar eigen goeddunken en zonder beperking uw Bijdragen of een deel daarvan weigeren, de toegang daartoe beperken, de beschikbaarheid ervan beperken of deze uitschakelen (voor zover technologisch haalbaar); (4) naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid, alle bestanden en inhoud die buitensporig groot zijn of op enigerlei wijze belastend zijn voor onze systemen, van de Site verwijderen of anderszins uitschakelen; en (5) de Site anderszins beheren op een manier die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en om de goede werking van de Site te vergemakkelijken.


11. PRIVACYBELEID

Wij vinden gegevensprivacy en -beveiliging belangrijk. Bekijk ons privacybeleid: https://www.onedisplaygroup.com/privacy-policy/Door de Site te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan ons Privacybeleid, dat is opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden. Houd er rekening mee dat de site wordt gehost in de Verenigde Staten. Als u de Site bezoekt vanuit een andere regio van de wereld met wetten of andere vereisten met betrekking tot het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van persoonlijke gegevens die verschillen van de toepasselijke wetten in de Verenigde Staten, waarna u, door uw voortgezette gebruik van de Site, uw gegevens overdraagt naar de Verenigde Staten, en u gaat ermee akkoord dat uw gegevens worden overgedragen naar en verwerkt in de Verenigde Staten.


12. INBREUK OP AUTEURSRECHTEN

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat materiaal dat beschikbaar is op of via de Site inbreuk maakt op enig auteursrecht dat u bezit of beheert, breng ons dan onmiddellijk op de hoogte via de onderstaande contactgegevens (een “Melding”). Er wordt een kopie van uw Kennisgeving verzonden naar de persoon die het in de Kennisgeving geadresseerde materiaal heeft geplaatst of opgeslagen. Houd er rekening mee dat u op grond van de toepasselijke wetgeving aansprakelijk kunt worden gesteld voor schade als u een wezenlijke verkeerde voorstelling van zaken geeft in een Kennisgeving. Als u er dus niet zeker van bent dat materiaal dat zich op de site bevindt of waarnaar wordt gelinkt, inbreuk maakt op uw auteursrecht, kunt u overwegen eerst contact op te nemen met een advocaat.


13. DUUR EN BEËINDIGING

Deze Gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht zolang u de Site gebruikt. ZONDER ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE BEPERKEN, BEHOUDEN WIJ HET RECHT VOOR OM, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID, DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE SITE TE WEIGEREN (INCLUSIEF HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN), AAN WELKE PERSOON, OM WELKE REDEN DAN OOK. OM GEEN ENKELE REDEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHENDING VAN ENIGE VERKLARING, GARANTIE OF VERBOND IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF VAN ENIGE TOEPASSELIJKE WET OF VOORSCHRIFT. WIJ KUNNEN UW GEBRUIK VAN OF DEELNAME AAN DE SITE BEËINDIGEN OF VERWIJDEREN ALLE INHOUD OF INFORMATIE DIE U OP ELK MOMENT, ZONDER WAARSCHUWING, NAAR ONS EIGEN GOEDDUNKEN HEBT GEPLAATST.

Als we uw account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, is het u verboden om u te registreren en een nieuw account aan te maken onder uw naam, een valse of geleende naam, of de naam van een derde partij, zelfs als u namens de derde partij handelt. feest. Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden wij ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot het nastreven van civielrechtelijke, strafrechtelijke en voorlopige schadevergoeding.


14. WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de site op elk moment en om welke reden dan ook naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. We zijn echter niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. We behouden ons ook het recht voor om de site of een deel ervan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Site.

Wij kunnen niet garanderen dat de Site te allen tijde beschikbaar zal zijn. Het is mogelijk dat we hardware-, software- of andere problemen ervaren of onderhoud moeten uitvoeren met betrekking tot de Site, wat kan leiden tot onderbrekingen, vertragingen of fouten. Wij behouden ons het recht voor om de Site op elk moment of om welke reden dan ook zonder kennisgeving aan u te wijzigen, herzien, bijwerken, opschorten, stopzetten of anderszins aan te passen. U gaat ermee akkoord dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site tijdens een downtime of stopzetting van de Site. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden kan worden geïnterpreteerd als een verplichting voor ons om de Site te onderhouden en te ondersteunen of om correcties, updates of releases in verband daarmee te leveren.


15. TOEPASSELIJK RECHT 

Deze Voorwaarden worden beheerst door en gedefinieerd volgens de wetten van China. OneDisplay Beperkt en u stemt er onherroepelijk mee in dat de rechtbanken van China heeft de exclusieve jurisdictie om eventuele geschillen die zich in verband met deze voorwaarden kunnen voordoen, op te lossen.


16. GESCHILLENBESLECHTING

U stemt ermee in om alle geschillen met betrekking tot de Voorwaarden of de relatie die door deze Overeenkomst tot stand wordt gebracht, onherroepelijk voor te leggen aan de jurisdictie van de China rechtbanken. OneDisplay Beperkt behoudt tevens het recht om een procedure ten gronde aanhangig te maken bij de rechtbanken van het land waar u woont of, als deze Voorwaarden zijn aangegaan in de uitoefening van uw beroep of beroep, de staat van uw hoofdvestiging.


17. CORRECTIES

Er kan informatie op de Site staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat, inclusief beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en de informatie op de Site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken.


18. VRIJWARING

DE SITE WORDT GELEVERD OP BASIS VAN AS-IS EN ZOALS BESCHIKBAAR. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE EN ONZE DIENSTEN OP EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE SITE EN UW GEBRUIK DAARVAN AF, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE SITE OF DE INHOUD VAN ENIGE WEBSITES DIE AAN DE SITE WORDEN GEKOPPELD EN WIJ AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIGE (1) FOUTEN, FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN VAN INHOUD EN MATERIALEN, ( 2) PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE, (3) ELKE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE VEILIGE SERVERS EN/OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCIËLE INFORMATIE DAARIN OPGESLAGEN, (4) ENIGE ONDERBREKING OF STOPZETTING VAN DE TRANSMISSIE NAAR OF VAN DE SITE, (5) ENIGE BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN EN DERGELIJKE DIE DOOR EEN DERDE NAAR OF VIA DE SITE KUNNEN WORDEN OVERGEDRAGEN, EN/OF ( 6) FOUTEN OF OMISSIES IN DE INHOUD EN HET MATERIAAL OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN INHOUD DIE WORDT GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DE SITE. WIJ GEVEN GEEN GARANTIE, ONDERSCHRIJVEN, GARANDEREN OF NEMEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID AAN VOOR ENIG PRODUCT OF DIENST DIE WORDT GEADVERTEERD OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE PARTIJ VIA DE SITE, ENIGE GEHYPERLINKTE WEBSITE, OF ENIGE WEBSITE OF MOBIELE APPLICATIE DIE IN EEN BANNER OF ANDERE RECLAME WORDT VERMELD, EN WIJ ZULLEN GEEN EEN PARTIJ ZIJN VAN OF OP ENIGE WIJZE VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET TOEZICHT OP ENIGE TRANSACTIE TUSSEN U EN DERDE LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. ZOALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA WELKE MEDIUM OF IN WELKE OMGEVING DAN OOK, DIENT U UW GEZONDHEID TE GEBRUIKEN EN VOORZICHTIG TE BENUTTEN WAAR PASSEND.


19. BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE, VOORBEELDSCHADE, INCIDENTELE, SPECIALE OF BESTRAFFENDE SCHADE, WAARONDER WINSTDERVING, INKOMSTENVERLIES, VERLIES VAN GEGEVENS, OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE SITE, ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.


20. VRIJWARING

U stemt ermee in ons, inclusief onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en al onze respectieve functionarissen, agenten, partners en werknemers, te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen verlies, schade, aansprakelijkheid, claim of eis, inclusief redelijke advocaten ' vergoedingen en kosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (1) uw bijdragen; (2) gebruik van de Site; (3) schending van deze Gebruiksvoorwaarden; (4) elke schending van uw verklaringen en garanties uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden; (5) uw schending van de rechten van een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of (6) elke openlijke schadelijke handeling jegens een andere gebruiker van de Site met wie u via de Site verbinding heeft gemaakt. Niettegenstaande het voorgaande behouden wij ons het recht voor om, op uw kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak waarvoor u ons moet vrijwaren, en u stemt ermee in om, op uw kosten, mee te werken aan onze verdediging van dergelijke claims. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure die onderworpen is aan deze vrijwaring zodra wij hiervan op de hoogte zijn.


21. GEBRUIKERSGEGEVENS

We bewaren bepaalde gegevens die u naar de Site verzendt met als doel de prestaties van de Site te beheren, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Site. Hoewel we regelmatig routinematige back-ups van gegevens maken, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u verzendt of die betrekking hebben op activiteiten die u hebt ondernomen met behulp van de Site. U stemt ermee in dat wij jegens u niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of beschadiging van dergelijke gegevens, en u doet hierbij afstand van elk recht op actie tegen ons voortvloeiend uit dergelijk verlies of beschadiging van dergelijke gegevens.


22. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN

Het bezoeken van de Site, het sturen van e-mails en het invullen van onlineformulieren vormen elektronische communicatie. U stemt ermee in elektronische communicatie te ontvangen, en u gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch, via e-mail en op de Site verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet plaatsvinden. U GAAT HIERBIJ AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE GEGEVENS, EN MET DE ELEKTRONISCHE LEVERING VAN KENNISGEVINGEN, BELEID EN GEGEVENS VAN TRANSACTIES DIE DOOR ONS OF VIA DE SITE WORDEN GEÏNTEGREERD OF VOLTOOID. U doet hierbij afstand van alle rechten of vereisten op grond van statuten, voorschriften, regels, verordeningen of andere wetten in welk rechtsgebied dan ook die een originele handtekening of levering of bewaring van niet-elektronische documenten vereisen, of op betalingen of het verlenen van kredieten op een andere manier. dan elektronische middelen.


23. GEBRUIKERS EN INWONERS VAN CALIFORNIË

Als een klacht bij ons niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u schriftelijk contact opnemen met de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van het California Department of Consumer Affairs op 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 of per telefoon. op (800) 952-5210 of (916) 445-1254.


24. GEMENGD

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle beleidsregels of operationele regels die door ons op de Site of met betrekking tot de Site zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons. Ons onvermogen om enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, geldt niet als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. Deze Gebruiksvoorwaarden gelden voor zover toegestaan door de wet. Wij kunnen op elk moment een deel of al onze rechten en plichten aan anderen overdragen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies, schade, vertraging of nalatigheid veroorzaakt door een oorzaak die buiten onze redelijke controle ligt. Als wordt vastgesteld dat een bepaling of een deel van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling of een deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van eventuele overige bepalingen. bepalingen. Er is geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentschapsrelatie tot stand gekomen tussen u en ons als gevolg van deze Gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de Site. U gaat ermee akkoord dat deze Gebruiksvoorwaarden niet tegen ons zullen worden geïnterpreteerd op grond van het feit dat u ze heeft opgesteld. U doet hierbij afstand van alle verdedigingen die u mogelijk heeft op basis van de elektronische vorm van deze Gebruiksvoorwaarden en het gebrek aan ondertekening door de partijen hierbij om deze Gebruiksvoorwaarden uit te voeren.


25. NEEM CONTACT MET ONS OP

Om een klacht over de Site op te lossen of om meer informatie te ontvangen over het gebruik van de Site, kunt u contact met ons opnemen via:

OneDisplay Beperkt
Gebouw 5A, Huaqiang Idea Park, GuangMing New District
Shenzhen, GuangDong 518107
China
Telefoon: +86 13632789913